Tại L’Oréal, cùng với các đơn vị kinh doanh, các chuyên viên kiểm soát và quản lý tài chính là những bộ phận chủ lực trong các hoạt động tài chính và góp phần vào động lực phát triển của tập đoàn.

Bằng việc đảm bảo mức độ cao về hiệu quả tài chính, Bộ phận Kiểm soát & Quản lý tài chính L’Oréal đóng góp quan trọng trong sự phát triển của tập đoàn. Mục đích của họ là thúc đẩy sự tăng trưởng trong khi vẫn tuân theo các tiêu chuẩn, bảo vệ tài sản và cung cấp các giải pháp chuyên môn để sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực tài chính.
 
Trên toàn thế giới có hơn 2,000 nhân viên làm công việc kiểm soát quản lý, tài khoản, thuế, dòng tiền mặt, ngân sách và kiểm toán nội bộ. Họ có thể tiếp cận với đa dạng các vị trí bên cạnh các nhà quản lý với vai trò tư vấn trong kinh doanh và mang lại giá trị cộng thêm cho công ty. Họ đối mặt với những thách thức hàng ngày trong khi phát triển các chiến lược dài hạn để đảm bảo kết quả tốt nhất cho công ty. Bộ phận Tài chính và kiểm soát quản lý đóng vai trò chức năng cơ sở: họ làm việc trực tiếp với các bộ phận kinh doanh để có được lượng thông tin chính xác cần thiết cho việc dự báo và đưa ra các khuyến nghị tài chính có độ chính xác cao.