Được công nhận và khen thưởng: Đối với L'Oréal, mỗi nhân viên cần được tôn trọng và khen thưởng cho những nỗ lực của họ, cho sự tham gia và đóng góp của họ vào kết quả hoạt động của công ty. Hình thức này nằm trong chính sách khen thưởng của Tập đoàn trên toàn thế giới .

Phù hợp với sứ mệnh và giá trị của mình, L'Oréal công nhận và khen thưởng cho những đóng góp của mỗi nhân viên vào sự phát triển của công ty bằng các chính sách hấp dẫn dành cho nhân viên, chương trình chia sẻ lợi nhuận toàn cầu bên cạnh các quyền lợi khác. Chính sách này áp dụng cho tất cả nhân viên. Tuy nhiên, nó được thực hiện theo những cách khác nhau tùy thuộc vào quy định của từng địa phương, từng nền văn hóa và các thể chế khác nhau ở từng nước.

CHÍNH SÁCH KHEN THƯỞNG CẠNH TRANH 
Chính sách khen thưởng được điều chỉnh phù hợp với thị trường, kết quả công việc của cá nhân và hiệu quả ở từng vị trí, trình độ và kinh nghiệm. Cơ cấu lương thường xuyên được đánh giá trên mặt bằng chung của thị trường và dựa vào thang lương nội bộ để đảm bảo sự công bằng về trách nhiệm, kỹ năng và kinh nghiệm.

KHEN THƯỞNG THEO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC
L'Oréal dựa trên văn hóa kết quả công việc. Chính sách khen thưởng của chúng tôi phản ánh văn hóa này, bao gồm mức thưởng cao cho những cá nhân đạt thành tích cũng như phòng ban có kết quả kinh doanh tốt. Chính sách này hiện đang được triển khai tại tất cả các quốc gia có trụ sở của L’Oréal. Tập đoàn cũng đã thành lập chương trình chia sẻ lợi nhuận trên toàn thế giới (Worldwide Profit Sharing - WPS), cho phép nhân viên mua cổ phần dựa trên kết quả kinh doanh đạt được của L’Oréal ở từng nước. L'Oréal cũng đầu tư vào chương trình phúc lợi cho nhân viên bao gồm chế độ hưu trí, chăm sóc y tế, chế độ tử vong và các trường hợp tàn tật cùng với các chương trình phúc lợi khác phù hợp với các quy định và thể chế tại mỗi quốc gia về các chế độ mang tính bắt buộc.